ประกาศแสดงเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำประกาศแสดงเจตนารมณ์ “ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ จึงแจ้งเวียนให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ถือปฏิบัติตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเผยแพร่รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ระเบียบประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พ.ศ.2554

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำระเบียบประมวลจริยธรรของข้าราชการส่วนท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ไปแล้วนั้น เพื่อให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนในการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ จึงประกาศใช้ระเบียบประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่อบต.เขาสมอคอน จังหวัดลพบุรี พ.ศ.2552

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ประกาศมาตรญานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนไปแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ฯ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย