รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564

การจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีเจตนารมณ์สำคัญที่จะเปลี่ยนแปลงมุมมองต่อระบบบริหารพนักงานส่วนตำบลจากเดิมที่เน้นพัฒนาพนักงานส่วนตำบลให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน แต่มุ่งเน้นให้พนักงานส่วนตำบลสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ที่มี โดยมุ่งเน้นที่ประชาชนและมุ่งผลสัมฤทธิ์ ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง จึงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย