รายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.เขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยผลการดำเนินงานตามเอกสารแนบท้าย

การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม 2564)

เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาสมอคอน จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ ีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบและกากับการบรหิ ารจดั การอบต.เขาสมอคอน ดังน