ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

รายงานผลงานวิจัย เรื่องความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดย มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี ประจำปี 2563 จำนวน 5 งานบริการ โดยในแต่ละงานบริการจะประเมิน 5 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ2. ด้านช่องทางการให้บริการ 3. ด้านเจ้าหน้าที่/บุคลากรให้บริการ4. ด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก5.ด้านผลการปฏิบัติงาน การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยประยุกต์ (Applied Research) ประเมินจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับบริการจาก อบต.เขาสมอคอน จำนวน 6,335 คน นำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงพรรณา นำข้อมูลมาหาค่าอัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย่และค่าระดับความคิดเห็น ความพึงพอใจในการให้บริการสาธารณะ พบว่าค่าเฉลี่ยโดยรวมมีความเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยที่ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 97.60 มีความพึงพอใจต่อการให้บริการสาธารณะ

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพื่อแสดงให้เห็นว่ารอบปีที่ผ่านมา มีผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างจำแนกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นอย่างไร เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Intergrity and Tranparency Assessment : ITA) ที่กำหนดส่วนราชการมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบปีที่ผ่านมา และนำผลวิเคราะห์ไปปรัปบรุงการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2563

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดทำรายงานติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2563

รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี 2563

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้จังหวัดส่งแบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น (Local Performance Assessement : LPA) ประจำปี 2563 บัดนยี้ได้ประเมินเสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assesment : LPA) ประจำปี 2563 รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (Intergity and Transparency Assessement : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อบต.เขาสมอคอน ขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน 8,303 แห่งทั่วประเทศเข้าร่วมการประเมิน ITA มีการประเมินโดยหน่วยงานกลางที่มีความน่าเชื่อถือ เป็นสถาบันการศึกษา โมีการเก็บข้อมูลจาก 3 ส่วนดังนี้