รายงานผลการตอบแบบสอบถาม ณ จุดบริการ ครั้งที่ 1 (ต.ค. 2562- มี.ค.2563)

ด้วยสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้รวบรวมผลการตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจ ณ จุดบริการ ของประชาชนผู้มารับบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในช่วงระยะเวลา 1 ตุลาคม 2562-31 มีนาคม 2563 เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจเพื่อปรับปรุงการให้บริการและดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากขึ้น จึงขอรายงานผลการดำเนินการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 เดือนตลุาคม 2561 – กัน ยายน 2562

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพพคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑–๒๕๖๕) ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนทราบ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเผยแพร่รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย