รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566)

รายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.เขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.เขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย