รายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.เขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.เขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบรหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดทำสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยผลการดำเนินงานตามเอกสารแนบท้าย