การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอนได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนเพื่อตรวจสอบนั้น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2562

อาศัยตามอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ บัดนี้ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศตามเอกสารท้ายประกาศนี้