งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประากศตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเผยแพร่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลารดำเนินงานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอนได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนเพื่อตรวจสอบนั้น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 40 กำหนดว่า เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีที่สิ้นสุดนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้จัดทำประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย