การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ด้วยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรี ได้รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 ให้กับสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดลพบุรีตรวจสอบนั้น บัดนี้ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประากศตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเผยแพร่รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลารดำเนินงานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมคอนได้ส่งรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนเพื่อตรวจสอบนั้น ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ได้ตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย