นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีระบบการบริหารงานที่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันการทุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความแข็งแรงในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดสุขแก่ประชาชนอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินการป้องกันการทุจริตเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดของปาะชาชนในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564-2566 ขึ้นนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ด้วยองค์การบริหารส่วตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อให้ผู้บริหารใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแผนที่มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานต้าง ได้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย