แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันการทุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความแข็งแรงในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดสุขแก่ประชาชนอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินการป้องกันการทุจริตเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดของปาะชาชนในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2561 – 2565) ประจำปี พ.ศ.2565 เพื่อเป็นแผนที่มุ่งเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบลและพนักงานต้าง ได้มีการปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันการทุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความแข็งแรงในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดสุขแก่ประชาชนอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินการป้องกันการทุจริตเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดของปาะชาชนในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ