แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 /2562 และ เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2562

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5 /2562 และ เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2562 เป็นไปตามขั้นตอนและวิธีการของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาวได้มีมติให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 5/2562 และ เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2562 แล้วในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองทรายขาว สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 /2562 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรียบร้อยแล้ว