นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้เล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เกิดประโยชน์สูงสุด สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีระบบการบริหารงานที่ยึดถือหลักธรรมาภิบาล องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ตามองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2564-2566 ขึ้นนั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ.2565 แล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย