รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปแตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย