งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2562

อาศัยตามอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ บัดนี้ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศตามเอกสารท้ายประกาศนี้