การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปีภาษี 2565

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ได้เปลี่ยนไปจากเดิมและทวีความรุนแรงขึ้น เพื่อเป็นการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หลีกเลี่ยงการเดินทาง ลดการแออัดในการติดต่อชำระภาษีของประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงเห็นควรออกประกาศให้ผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ทราบกรอบระยะเวลาในการดำเนินการจัดเก็บภาษี ประจำปี 2565 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย