แผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินรวม งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 ไตรมาสที่ 1 เดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2561 มีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย