รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 หมวด 4 การเบิกเงิน ข้อ 38 ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุก 3 เดือน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประกาศแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ