ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้ายและภาษีบำรุงท้องที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปี 2560

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน กำหนดให้ยื่นแบบและชำระภาษีแต่ละประเภท ดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดินยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันฑธ์ 2560 และชำระภาษีได้ภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับการประเมิน
ภาษีป้ายยื่นแบบได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคตม 2560 และชำระภาษีได้ภายใน 15 วัน หลังจากได้รับการประเมิน
ภาษีบำรุงท้องที่ ชำระภาษีได้ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560