ตารางแสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางปลาสร้อย หมู่ที่ 9 ตำเขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงวงเงินงบประมาณ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายบางปลาสร้อย หมู่ที่ 9 ตำเขาสมอคอน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ