เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิว Para-ASPHAL Concrete ลบ.ถ.6163 สายบ้านท่าโขลง-บ้านบางพราน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดความแจ้งแล้วนั้น แต่ด้วยผู้ชนะการเสนอราคาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงขอประกาศยกเลิกและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เข้าร่วมประชุมประชาคม ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย 2,4,5 ระยะทาง 1.2 กม.

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วลา 13.00 น. นางนงลักษณ์ บุญน้า ตำแหน่ง รองปลัด อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย นายไกรสร สุขงาม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง และ นางสาวสิริกร บุญคูร ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด เข้าร่วมประชุมประชาคม ที่จัดโดยสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดลพบุรี จัดประชุมประชาคม ซ่อมสร้างถนนลาดยางสาย 2,4,5 ระยะทาง 1.2 กม. จุดเริ่มต้นจากวัดบันไดสามแสน ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้วคือ หจก.เขาพระงามคอนสตรัคชั่น ระหว่างนี้รอผลเทสต์วัสดุ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังขนเครื่องจักรกล เข้าพื้นที่เพื่อปรับปรุง