ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่ที่ 12 ต.เขาสมอคอน จำนวน 2 เส้นทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงวงเงินงบประมาณ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่ที่ 12 ต.เขาสมอคอน จำนวน 2 เส้นทาง  ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ระยะทาง 3,300 เมตร  โดยลงลูกรังซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่ชำรุด พร้อมปรับเกลี่ย ตามรูปแบบรายละเอียดที่ อบต.เขาสมอคอนกำหนด คิดเป็นปริมาณลูกรัง จำนวน 640 ลูกบาศก์เมตร ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ