ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ครั้งแรก

อำเภอท่าวุ้ง แจ้งกำหนดให้เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ครั้งแรกในวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยท่านเดชวุฒิ นิลแย้ม นายอำเภอท่าวุ้ง เป็นประธานจัดการประชุม และ ในวันนี้ได้ทำการคัดเลือกประธานสภา อบต., รองประธานสภา อบต. และเลขานุการสภา อบต. โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น ประธานสภาอบต. ได้แก่ นายวิเชียร ฤิทธิ์เจริญ สมาชิก อบต.หมู่ 3รองประธาน อบต. ได้แก่ นายเลิศ เปลี่ยนเจริญ สมาชิก อบต. หมู่ 7 เลขานุการสภา อบต. ได้แก่ น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน ในครั้งนี้ได้กำหนดสมัยประชุม 4 สมัย พร้อมนี้ได้นัดที่ประชุมในการแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 12560 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบท้ายนี้

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ปี 2560

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ปี 2560 สามารถดาวน์โหลดได้ที่เอกสารแนบท้ายนี้