รายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.เขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย