รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้จัดทำการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปี 2564 เพื่อนำไปพัฒนาปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีผลการสำรวจตามเอกสารแนบท้าย