โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่ที่ 6 ตำบลเขาสมอคอน จำนวน 2 สายทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์แสดงวงเงินโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง ภายในหมู่ที่ 6 ตำบลเขาสมอคอน  จำนวน 2  สายทาง  (เพิ่มเติม…)