โครงการอบรมปฏิบัติธรรมต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมานี้ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ดำเนินโครงการอบรมปฏิบัติธรรมต่อต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 2 – 4 มีนาคม 2561 ณ วัดเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี โดยบูรณาการ ร่วมกัน ระหว่าง อบต.เขาสมอคอน สพป.ลพบุรี เขต 1 และวัดเขาสมอคอน มีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป.6) ในเขตพื้นที่อำเภอท่าวุ้ง ชมรมผู้สูงอายุ และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมอบรม เพื่อให้รู้จักนำหลักธรรมไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน รู้ถึงโทษภัย อันตรายจากยาเสพติด พร้อมทั้งรู้จักป้องกันและหลีกเลี่ยง ปลุกจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เกิดการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ ในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 180 คน ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะพระวิทยากร จากวัดบางพึ่ง ต.มหาสอน อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี (เพิ่มเติม…)