รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประเภทโดดเด่น

น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน พร้อมคณะฯ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประเภทโดดเด่น รางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง (รูปแบบการจัดงาน new normal )