รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และได้จัดทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย