รายงานผลการปฏิบัติงาน อบต.เขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอรายงานผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564 เพื่อให้สอดคลอ้งและเป็นไปแตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของปีงบประมาณ 2564 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย