รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 งบแสดงผลารดำเนินงานทางการเงินและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย