อบต.เขาสมอคอนมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เดินหน้าเคาะประตูบ้าน เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับปาะชาชนในชุมชน เพื่อสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 พร้อมให้ความรู้การเฝ้าระวัง ป้องกันการับเชื้อไวรัสดังกล่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ปี 2563

สปสช. อบต.เขาสมอคอน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ปี 2563 วันที่ 12 มี.ค.63 ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสม. และจนท.จำนวน 100 คน