โครงการถ่ายทอดความรู้ หลักการเขียนโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ ว.119 ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรครู

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดโครงการถ่ายทอดความรู้ หลักการเขียนโครงการ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามหนังสือ ว.119 ให้กับพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรครู เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ผู้ถ่ายทอดความรู้โดย นางนงลักษณ์ บุญน้า ตำแหน่ง รองปลัด อบต.เขาสมอคอน และ นางรัตภรณ์ สำเภา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง ทั้งนี้จัดทำผังงาน และชี้แจงแนวทางข้อสังเกตุ การจัดทำโครงการต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดงานและจัดแข่งขันกีฬาฯ และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง