โครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด 19

นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อบจ.ลพบุรี นำโดย นางอรพิน จิระพันธ์วาณิช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วยรองนายก อบจ. และท่านชัยวัฒน์ เจ่าสกุล สจ.เขต 2 ลพบุรี ในโครงการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากศูนย์ช่วยเหลือประชาชน อบจ.ลพบุรี ในการจัดหาเครื่องอุปโภค ให้กับครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนตำบลเขาสมอคอน มีครัวเรือนที่มารับข้าวสารจำนวน 926 ครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนจะได้รับข้าวสารครัวเรือนละ 15 กิโลกรัม ขอขอบคุณ อบจ.ลพบุรี มา ณ โอกาสนี้