โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ณ จังหวัดเพชรบุรี – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี พ.ศ. 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างการเรียนรู้สู่โลกกว้างให้แก่เยาวชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน  ณ จังหวัดเพชรบุรี – จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำปี พ.ศ. 2561  เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน คณะครู อาจารย์ ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานที่เกี่ยวข้องมีแนวคิดที่เป็นประโยชน์  และนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้พบเห็นมาเป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวหน้ามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล