แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประกาศแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้