ชี้แจงการมอบบ่อบาดาล พร้อมหอถัง และแผงโซลาร์เซลล์ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมกะลา

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. นายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มอบหมายให้ นางนงลักษณ์ บุญน้า ตำแหน่งรองปลัด อบต.เขาสมอคอน ชี้แจงการมอบบ่อบาดาล พร้อมหอถัง และแผงโซลาร์เซลล์ ให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้ใช้น้ำ หมู่ที่ 6 บ้านแหลมกะลา เพื่อจัดทำข้อบังคับการใช้น้ำประปาของหมู่บ้าน เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ ที่ประชุมมีมติรับโอนบ่อบาดาล พร้อมทั้งจัดทำหลักฐานตามที่เจ้าหน้าทีชี้แจง