เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์แพทย์แผนไทย โรงพยาลาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขาสมอคอน

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างก่อสร้างลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ได้ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดความแจ้งแล้วนั้น แต่ด้วยผู้ชนะการเสนอราคาทำหนังสือแจ้งความประสงค์ไม่สามารถลงนามในสัญญาได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 จึงขอประกาศยกเลิกและประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ดีที่สุดใหม่ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย