อบต.เขาสมอคอนร่วมกับอสม.ตำบลเขาสมอคอน คัดกรองประชาชนในชุมชนป้องกันเชื้อไวรัส Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ร่วมกับอสม.ตำบลเขาสมอคอน ทำการตรวจวัด คัดกรองประชาชนในชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 พร้อมกับให้ความรู้ประชาชนในการป้องกัน และการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์

อบต.เขาสมอคอนมอบหน้ากากอนามัยให้ประชาชนในพื้นที่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เดินหน้าเคาะประตูบ้าน เพื่อมอบหน้ากากอนามัยให้กับปาะชาชนในชุมชน เพื่อสวมใส่ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 พร้อมให้ความรู้การเฝ้าระวัง ป้องกันการับเชื้อไวรัสดังกล่าว