มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน ที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์สมทบการบริจาคจากสจ.ชัยวัฒน์ เจ่าสกุล กำนันธนัทรัช นามนาค ผู้ใหญ่ณรงค์ฤทธิ์ บัวหอม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ปี 2563

สปสช. อบต.เขาสมอคอน ร่วมกับ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ปี 2563 วันที่ 12 มี.ค.63 ณ อาคารเอนกประสงค์ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน อสม. และจนท.จำนวน 100 คน