ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีนางสิรินาฏ ปรีชาจารย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ อบต.เขาสมอคอน ในการนี้ นายก อบต.เขาสมอคอน มอบหมายให้มีการแบ่งงานความรับผิดชอบ ในการประเมินความโปร่งใสภาครัฐ ITA ประจำปี 2565 ถ่ายทอดความรู้การกรอกแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ สำหรับบุคคลากรภายในองค์กร ที่มีอายุการทำงานในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 1ปี และมอบหมายให้เชิญชวนผู้มาติดต่อราชการ เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับบุคคลภายนอก EIT ที่ประชุมประเมินและวิเคราะห์ผลการคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2564 เพื่อจัดวางแนวทางการพัฒนาให้ได้รับ AA ต่อไป