เชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA)

ขอเชิญชวนผู้ที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ITA) โดยการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 “ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก” หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการ หรือมาติดต่อ ตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2565+++ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทางลิงค์ https://itas.nacc.go.th/go/eit/0g50mj

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน

นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเพื่อจัดทำรายงานและวิเคราะห์ความเสี่ยงของหน่วยงาน โดยมีนางสิรินาฏ ปรีชาจารย์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยง และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง ของ อบต.เขาสมอคอน ในการนี้ นายก อบต.เขาสมอคอน มอบหมายให้มีการแบ่งงานความรับผิดชอบ ในการประเมินความโปร่งใสภาครัฐ ITA ประจำปี 2565 ถ่ายทอดความรู้การกรอกแบบประเมินคุณธรรมความโปร่งใสภาครัฐ สำหรับบุคคลากรภายในองค์กร ที่มีอายุการทำงานในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 1ปี และมอบหมายให้เชิญชวนผู้มาติดต่อราชการ เข้าร่วมตอบแบบสอบถาม สำหรับบุคคลภายนอก EIT ที่ประชุมประเมินและวิเคราะห์ผลการคุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ปี 2564 เพื่อจัดวางแนวทางการพัฒนาให้ได้รับ AA ต่อไป

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ 2561

เพื่อให้เป็นไปตามกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Intergrity and transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานรัฐที่กำหนดให้ส่วนราชการมีแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องระหว่างเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและผู้เสนองาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาครัฐ