นางรัตภรณ์ สำเภา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร.0922630678
นางสาวปทิตตา แสวงเจริญ
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวนิจวรรณ ใบ๋สกุล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
-ว่าง-
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวจิรนันท์ โอภาส
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
นางจุรีรัตน์ เย็นเจริญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้