ข่าวประชาสัมพันธ์

แผนงานต่างๆ

สถานที่ในตำบล/แหล่งท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ตำบล
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

คู่มือประชาชน
แผนปฏิบัติการป.ป.ท.
รับเรื่องร้องเรียน
วารสารผลการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ผู้บริหารอบต.เขาสมอคอน
นายเกษม ประภากร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน
โทร. 0817806629
e-mail : abtksmk489123@gmail.com
เมนูนำทาง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ติดต่ออบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

เลขที่ 33 หมู่ 12 ต.เขาสมอคอน

อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี 15180

โทรศัพท์/โทรสาร 036-489123

อีเมล์ : saraban@khaosamokhon.go.th

แบบฟอร์มติดต่ออบต.เขาสมอคอน