งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประากศตามเอกสารแนบท้าย

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2566-2570)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2566-2570) เพื่อขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้ความเข้าใจการป้องกันการทุจริต บริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความแข็งแรงในการบริหารราชการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล บังเกิดสุขแก่ประชาชนอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการดำเนินการป้องกันการทุจริตเปรียบเสมือนเป็นภูมิคุ้มกันสำหรับการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดของปาะชาชนในท้องถิ่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

พิธีถวายพวงมาลาวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.  นายเกษม ประภากร นายกอบต.เขาสมอคอน ร่วมพิธีถวายพวงมาลาสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๕

ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.เขาสมอคอน นปีงบประมาณ 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาสมอคอน นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน  ดำเนินการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  อบต.เขาสมอคอน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้นำชุมชน ตัวแทนจากภาคส่วนราชการ รับฟังการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นปีงบประมาณ 2565

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม อบต.เขาสมอคอน  จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  แนะนำข้าราชการบรรจุใหม่ 2 ตำแหน่ง  ชี้แจงแผนการดำเนินการ ของ รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน รายงานงบการเงินปี 2565 ขอเปลี่ยนแปลงแผนการใช้เงิน และนัดหมายทำกิจกรรมจิตอาสา

จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ “ตามโครงการรักษาความสะอาด ถนนสายหลัก สายรอง ประจำปีงบประมาณ 2566 “

นายเกษม  ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ร่วมดำเนินกิจกรรม ซ่อมแซมถนนลาดยางที่ชำรุด แตก เป็นร่องลึก ด้วยการใช้แอสฟัลติกยางพาราสำเร็จรูปในการปิดทับ ช่องถนนที่ชำรุดเสียหาย เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน ในหมู่ที่ 6 บ้านแหลมกะลา ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร

จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทย วันสวรรคตพนะบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.ลบ. ในฐานะ ผอ.ศอ.จอส.พระราชทาน จ.ลบ. ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อ.เมืองลพบุรี ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาวันสำคัญชาติไทยเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมด้วย ผู้แทนผบ.มทบ.13  รอง.ผวจ.ลบ. หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา 904 จังหวัดลพบุรี และประชาชนจิตอาสา โดยดำเนินกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกต้นไม้ และปรับภูมิทัศน์ ณ วัดเขาสมอคอน ตำบลเขาสมอคอน อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี