การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 มีนาคม 2564)

เพื่อการปฏิบตั ิให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.เขาสมอคอน จึงขอประกาศผลการดาเนินงานการจัดทางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดาเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพื่อให้ประชาชนไดม้ ีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบและกากับการบรหิ ารจดั การอบต.เขาสมอคอน ดังน

การต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ อบต.เขาสมอคอน

นายเกษม ประภากร ตำแหน่ง นายก อบต.เขาสมอคอน นำสมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ร่วมกันแสดงเจนารมณ์ โดยแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่น และเผยแพร่ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของ อบต.เขาสมอคอน จำนวน 3 ช่องทาง ได้แก่ 1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงาน อบต.