ซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร อบต.เขาสมอคอน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ประชุมซักซ้อมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานช่วยเหลือการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร อบต.เขาสมอคอน ซึ่งจะรับสมัครในวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ.อาคารบริการสาธารณสุข ด้านหน้าสำนักงาน อบต.เขาสมอคอน

รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประเภทโดดเด่น

น.ส.วัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน พร้อมคณะฯ รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2564 ประเภทโดดเด่น รางวัลชมเชยอันดับหนึ่ง (รูปแบบการจัดงาน new normal )

ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แล้วนั้น จึงกำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และรับสมัครรับเลือกตั้งตั้งแต่วันที่ 11 – 15 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นสมควรให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น อาศัยตามอำนาจฯ คณะกรรมการการเลือกตั้งจึงออกประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยให้จัดการเลือกตั้งฯ ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง อันเป็นวันที่สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแแหน่ง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ตามที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีประกาศเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นั้น บัดนี้ การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ดำเนินการตามประกาศดังกล่าวข้างต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนได้รับรางวัลชมเชย องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทโดดเด่น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

ขอเชิญชวนชาวบ้านเราเขาสมอคอน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ตั้งครรภ์อายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป กลุ่มผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกัน Covid-19

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเชิญชวนชาวบ้านเราเขาสมอคอน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปและผู้ตั้งครรภ์อายุครรภ์ 3 เดือนขึ้นไป กลุ่มผู้ที่เป็นโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และผู้ที่มีน้ำหนัก 100 กิโลกรัมขึ้นไป เข้ารับการฉีดวัคซีน ที่ รพ.ท่าวุ้ง สำหรับตำบลเขาสมอคอน วันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม 2564 ช่วงบ่าย ตามประกาศท้ายนี้

มอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้ประชาชนที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน นำเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลเขาสมอคอน ที่กักตัวเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) โดยได้รับความอนุเคราะห์สมทบการบริจาคจากสจ.ชัยวัฒน์ เจ่าสกุล กำนันธนัทรัช นามนาค ผู้ใหญ่ณรงค์ฤทธิ์ บัวหอม

นำเสนอผลงานนวัตกรรมกล้าที่จะก้าว งานกายภาพบำบัด รอบที่ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน โดยนายเกษม ประภากร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และคณะผู้จัดทำนวัตกรรม นำเสนอผลงานนวัตกรรมกล้าที่จะก้าว งานกายภาพบำบัด รอบที่ 2 กับคณะอนุกรรมการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ด้วยระบบ zoom

มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ครอบครัว และครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า (Covid-19)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับครอบครัวผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จำนวน 4 ครอบครัว และครอบครัวของผู้ป่วยติดเตียง เพื่อให้ระหว่างการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสติดเชื้อโคโรน่า (Covid-19)

ประชุมติดตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ร่วมกับ ผอ.รพ.ท่าวุ้ง และ สส.อ.ท่าวุ้ง ผ่านระบบ Zoom

นางสาววัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน เข้าร่วมประชุมติดตามสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ร่วมกับ ผอ.รพ.ท่าวุ้ง และ สส.อ.ท่าวุ้ง ในการปรับตัวให้เข้ากับภาวะโรคระบาด ผ่านระบบ Zoom