เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประกาศเผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ จำนวน 1 คัน โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมออาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอประกาศเผยแแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมออาชีพผู้สูงอายุ จำนวน 1 หลัง โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบอื่นๆ ประจำปี 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

แผนอัตรากาลัง 3 ปี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติสภาตำบล พ.ศ. 2537 และ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงได้จัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564- 2566 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตาบล พนักงานครู ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ 2564 – 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 -2566 ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจขององค์การ บริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน และใช้เป็นแนวทางปฏิบัติด้านการพัฒนาบุคลากร และให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ได้รับทราบและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันต่อไป โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย