โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี หมู่ที่ 3

เมื่อวันที่  24 สิงหาคม 2566 นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย นางสาววัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน มอบป้ายห้องน้ำ ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี ให้กับ นายโต จันทรวงษ์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน หมู่ที่ 3 ต.เขาสมอคอน เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี 

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2566 นายเกษม ประภากร นายก อบต.เขาสมอคอน พร้อมด้วย นางสาววัชรา ทำนองงาม ปลัด อบต.เขาสมอคอน มอบป้ายบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ จังหวัดลพบุรี ให้กับ นางประเทือง นวนสาลี ผู้สูงอายุที่มีฐานะยากจน หมู่ที่ 2 ต.เขาสมอคอน เพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมปลอดภัยต่อการดำรงชีวิต โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี 

การรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 13.30 น. นางสาวชลัฐา เพ็งสาทร ปลัดอำเภอ ปลัดประจำตำบลเขาสมอคอน เป็นประธานการประชุม “การรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อการจัดทำเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพและสิ่งแวดล้อมการบังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนท่าโขงจังหวัดลพบุรี

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี ขอเชิญชวน ผู้อยู่อาศัยหรือผู้ครอบครองที่ดินหรืออาคารที่ตั้งอยู่ในเขตผังเมืองรวมในท้องที่ตำบลบางขามตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่และตำบลเขาสมอคอนตำบลโคกสลุดตำบลมุจรินทร์อำเภอท่าวุ้งประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางขามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่เทศบาลตำบลท่าโขลงเทศบาลตำบลโคกสลุดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอนและองค์การบริหารส่วนตำบลมุจรินทร์เข้าร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพและสิ่งแวดล้อมการบังคับใช้ผังเมืองรวมชุมชนท่าโขงจังหวัดลพบุรีพ.ศ. 2562 ในวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00-12.00 น. ณ หอประชุมเทศบาลตำบลท่าโขลง จึงแจ้งมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

รับสมัครสมาชิก สภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน

ด้วยสภาเด็กและเยาวชนตำบลเขาสมอคอน มีความประสงค์จะรับสมัครสมาชิกสภาเด็กและเยาวชน เพิ่มเติม หากเด็กและเยาวชนผู้ที่สนใจทำกิจกรรมร่วมกับสภาเด็ก ฯ ขอรับใบสมัครได้ที่ ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านหรือ ติดต่อโดยตรงได้ที่ น.ส. สุนิษา ปิ่นทอง (พี่อ้อม) ที่ อบต.เขาสมอคอน ในวันและเวลาราชการ