การนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณา ตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

“บุคลากร” ถือเป็นทรัพยากรสำคัญ และมีคุณค่าต่อการขับเคลื่อน พัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จึงกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ชี้แจงข้อมูลและร่วมประชุมประชาคมในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านหัวไผ่ ตำบลเขาสมอคอน

ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ได้มอบหมายให้ นางสาวสิริกร บุญคูณ ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด ชี้แจงข้อมูลและร่วมประชุมประชาคมในพื้นที่หมู่ที่ 12 บ้านหัวไผ่ ตำบลเขาสมอคอน ซึ่งเป็นพื้นที่ตามประกาศฯ ของกองทุนฯ เพื่อพิจารณาโครงการที่ รร.อนุบาลพระศรีอาริย์ ขอรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดลพบุรี 11 จำนวน 2 โครงการ

ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ข้าราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน มีนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ เกิดผลสัมฤทธิ์ และสอดคล้องตามพรก.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 นั้น จึงกำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ข้าราชการ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน ขอเผยแพร่เอกสารประชาสัมพันธ์ แนวคิดการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ภายใต้แคมเปญเรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย