-ว่าง-
ผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายนพเก้า พยัคฆ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา
นายประชาสรร คงงาม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา