นายยอดเพ็ชร์ อยู่พุ่ม
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ต้น)
-ว่าง-
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายนพเก้า พยัคฆ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผลิตน้ำประปา
นายประชาสรร คงงาม
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวสายสุนีย์ บุญอินทร์
คนงานทั่วไป