นางสาวสิริกร บุญคูณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0868125392
นางสาวอัมภาพร อยู่เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวกีรตยา เกลียวทอง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นายกิตติ หุตะมาน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายสาทิศ นาคน้อย
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายชำนาญ กิ่งมะลิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางจินตนา ปรากฎ
เจ้าหน้าที่ธุรการ