นางสาวสิริกร บุญคูณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0868125392
นางสาวอัมภาพร อยู่เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นางสาวรุ่งนภา ทองมาก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-ว่าง-
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายชำนาญ กิ่งมะลิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน