นางสาวสิริกร บุญคูณ
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร.0868125392
นางสาวอัมภาพร อยู่เจริญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวรุ่งนภา ทองมาก
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางอรสุชา โสมดี
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
นายชำนาญ กิ่งมะลิ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน