งานตรวจสอบภายใน

นโยบายการตรวจสอบภายใน

มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ขอให้ประกาศเผยแพร่กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ในเว็บไซต์ อบต.เขาสมอคอน

ขออนุมัติปรับปรุงทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน

ขออนุมัติแผนการตรวจสอบภายในประจำปี (Audit Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการตรวจสอบภายใน ครั้งที่ 1 เดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2565

รายงานผลการตรวจสอบ เรื่อง การใช้และการรักษารถยนต์