สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน