สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน