สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน