สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน