โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ2566 ครั้งที่ 1

โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566