โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ 13

การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี