ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาสมอคอน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล